Εσωτερικός κανονισμός

Αναφέρεται στη διαμόρφωση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου.

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές(άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά καιωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης καιαπευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη ΧριστιανούςΟρθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, πουεπικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησήτου.

Συνεπώς, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται νόμιμα,αποκλειστικά και μόνο για την προάσπιση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης,όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και περιγράφεται στους οικείους νόμους και στιςαποφάσεις των διεθνών και ελληνικών δικαστηρίων.Επειδή, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κατάχρησης του δικαιώματος απαλλαγήςαπό τα Θρησκευτικά για λόγους που δεν συνδέονται με την ελευθερία της θρησκευτικήςσυνείδησης, εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγχουντην τεκμηρίωση των προβαλλόμενων λόγων, επισημαίνοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο τησοβαρότητα των σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων και κατόπιν να προβαίνουν στηχορήγηση νόμιμης απαλλαγής του μαθητή, πάντοτε εντός των προβλεπόμενων χρονικώνορίων.

Η προσυπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον διδάσκοντα είναιαπαραίτητη, ώστε να ενημερώνεται για τους μαθητές που θα έχει στην τάξη του στις ώρεςτου μαθήματος των Θρησκευτικών.Οι μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν έχουνδικαίωμα παραμονής στην τάξη τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος τωνΘρησκευτικών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός τουσχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με ταδιαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από ΥπεύθυνηΔήλωση του ν.1599/1986, του ίδιου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή και των δύο γονέωντου (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι ΧριστιανόςΟρθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναιυποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί.Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί ηυπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα.

Εφόσον χορηγηθεί απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών για τους ανωτέρωλόγους, στο πεδίο «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» του Ατομικού Δελτίου μαθητή και του ΑπολυτήριουΤίτλου, δε θα συμπληρώνεται ένδειξη που να είναι αντίθετη με το περιεχόμενο τηςΥπεύθυνης Δήλωσης που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της απαλλαγής, για το οποίο θαενημερώνεται και ενυπόγραφα ο/οι υποβάλλων/οντες την Υπεύθυνη Δήλωση.Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν πουπροβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών από μαθήματα (π.δ. 201/1998, π.δ.104/1979 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα).Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο τηςυπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή τουσχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίουέως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο τωνΔιδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και της υπ ́αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β ́ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατάπερίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές,συντάσσοντας σχετική πράξη (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιαςτάξης, ευέλικτη ζώνη, βιωματικές δράσεις, ερευνητική εργασία κ.α.). Σε περίπτωση που ησυγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούνεκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων.Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικόέτος με την ίδια διαδικασία.

sxoleio001

Προσέλευση – Τήρηση ωραρίου – Προγράμματος

 • Το καθημερινό ωράριο του σχολείου αρχίζει με την πρωινή συγκέντρωση και προσευχή στις 8:15 και τελειώνει στις 14:10. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι μαθητές, δεν επιτρέπεται να φύγουν από το χώρο του σχολείου παρά μόνο με άδεια τηςΔιεύθυνσης του Σχολείου και αφού ενημερωθεί ο κηδεμόνας τους. 
 • Όλοι οι μαθητές πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης. Η παραμονή των μαθητών έξω από το σχολείο δεν επιτρέπεται. 
 • Όταν βρέχει ή κάνει πολύ κρύο, μετά από σχετική κρίση της Διεύθυνσης του Σχολείου, οι μαθητές κατευθύνονται στις τάξεις τους. 
 • Για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου η τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων και των διαλειμμάτων είναι καθοριστικής σημασίας. Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων, τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.
 • Στους αργοπορημένους μαθητές θα σημειώνεται απουσία.
 • Κατά τον ίδιο τρόπο δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε καθυστερημένη προσέλευση σε ενδιάμεση διδακτική ώρα.
 • Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου οι πόρτες του προαύλιου παραμένουν κλειστές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το σχολείο και κυρίως δεν επιτρέπεται να πηδούν για κανένα λόγο από τα κάγκελα.
 • Οι αίθουσες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν κλειδωμένες. Οι μαθητές οφείλουν να αποχωρούν από τις τάξεις τους, μόλις χτυπήσει το κουδούνι του διαλείμματος ώστε να αερίζεται καλά ο χώρος.
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και φαγητού στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα από τους μαθητές, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/ρια θα πρέπει να έχει άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
 • Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος - συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας -μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια της Διευθύντριας του σχολείου,αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.
 • Αν ο/η μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας.

Η Συμπεριφορά των μαθητών

Βασικά στοιχείο της καθημερινής ζωής στο Σχολείο μας είναι ο σεβασμός, που όλοι οφείλουν προς όλους.

 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.
 • Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η χειροδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, οι λεκτικές επιθέσεις, οι ύβρεις, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες, οι προσβολές και γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα ή περιθωριοποιεί και στιγματίζει. Επιπλέον δεν είναι αποδεκτές στοΣχολείο μας συμπεριφορές και πρακτικές που συνδέονται με ρατσιστικές και μισαλλόδοξες αντιλήψεις.
 • Για λόγους υγείας, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους, άρα και στους χώρους του σχολείου.
 • Η χρήση των κινητών τηλεφώνων ή tablet, ή smart-watch και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας απαγορεύονται ρητά στο χώρο του σχολείου, σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση.
 • Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου καθαρούς, να μην πετούν σκουπίδια, να μη γράφουν στους τοίχους, στα θρανία ή στις καρέκλες και να μη φθείρουν τη σχολική περιουσία. Οποιαδήποτε φθορά τιμωρείται πειθαρχικά και τα έξοδα βαρύνουν τον υπεύθυνο της φθοράς.
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση από μαθητές του Σχολείου μας σε φίλους και γνωστούς – εξωσχολικούς – για συνάντηση στους χώρους του Σχολείου.
 • Αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στους συμμαθητές τους αλλά και στους εκπαιδευτικούς, τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου και γενικά από όλα αυτά που το Σχολείο θέτει ως κανόνες λειτουργίας του αποτελούν σχολικά παραπτώματα τα οποία θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περίπατοι – Σχολικές Εορτές – Εκδηλώσεις

 • Το Σχολείο διοργανώνει περιπάτους όπου η συμμετοχή όλων των μαθητών είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο και κάποιοι μαθητές δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων τους, παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα στο σχολείο. Ειδάλλως καταχωρούνται απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται ο περίπατος.
 • Οι Σχολικές Εορταστικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτικές. Στους απόντες μαθητές καταχωρούνται απουσίες.
 • Το Σχολείο διοργανώνει αλλά και συμμετέχει σε εκδηλώσεις παιδαγωγικού αλλά και κοινωνικού ενδιαφέροντος, για θέματα εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, εξαρτήσεων,ενημέρωσης κ.ά. τα οποία συντελούν στην διαμόρφωση της προσωπικότητας τωνμαθητών, παρέχοντας τους εφόδια και γνώσεις τα οποία θα τους προετοιμάσουναφενός να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία αλλά και αφετέρου να ανταποκριθούνστις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Λήψη Αποφάσεων για την ομαλή λειτουργία του σχολείου

Η λειτουργία του Σχολείου μας είναι δημοκρατική. Για κάθε σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τη Σχολική Κοινότητα καταβάλλεται προσπάθεια έτσι ώστε να γίνεται εποικοδομητική συζήτηση και αναλυτική ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ των μελών της Σχολικής κοινότητας με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα.

Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής και αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν ναχρησιμοποιηθούν:

α) Παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες

Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς με περισσότερο ήπια παιδαγωγικά μέτρα. Στόχος μας είναι το Σχολείο, πριν προχωρήσει στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες παιδαγωγικής παρέμβασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς που εκδηλώνονται εντός της σχολικής κοινότητας, στοχεύοντας οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και να αλλάζουν στάση και συμπεριφορά.

β) Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Στις περιπτώσεις των μαθητών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:

   1. προφορική παρατήρηση,
   2. επίπληξη,
   3. αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,
   4. αποβολή από ταμαθήματα δύο (2) ημερών,
   5. αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με ευθύνη της Διεύθυνσης του Σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο τουΤμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Προσοχή!

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη της Διευθύντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικόμέτρο.

Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης

Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης σε κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, απονέμεται «Έπαινος ΠροσωπικήςΒελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης καικοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.

Ενημέρωση και συνεργασία γονέων-κηδεμόνων

 • Οι κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά των παιδιών τους και να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το σχολείο.
 • Υποχρέωση των γονέων και κηδεμόνων είναι να προσέρχονται τακτικά στο σχολείο και να ενημερώνονται για την επίδοση και τις απουσίες των μαθητών. Συνάντηση με όλους τους διδάσκοντες είναι προκαθορισμένη κάθε Τετάρτη 9.00-14.10.
 • Ο Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων αποτελεί το συλλογικό όργανο των Γονέων - Κηδεμόνων του Σχολείου μας, και η συνεργασία του συμβάλλει στην προαγωγή του σχολικού έργου. Το εκπαιδευτικό έργο είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των διδασκόντων, όμως η παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου ευεργετείται από τησυνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.