Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές(άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά καιωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης καιαπευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη ΧριστιανούςΟρθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, πουεπικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησήτου.

Συνεπώς, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται νόμιμα,αποκλειστικά και μόνο για την προάσπιση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης,όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και περιγράφεται στους οικείους νόμους και στιςαποφάσεις των διεθνών και ελληνικών δικαστηρίων.Επειδή, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κατάχρησης του δικαιώματος απαλλαγήςαπό τα Θρησκευτικά για λόγους που δεν συνδέονται με την ελευθερία της θρησκευτικήςσυνείδησης, εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγχουντην τεκμηρίωση των προβαλλόμενων λόγων, επισημαίνοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο τησοβαρότητα των σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων και κατόπιν να προβαίνουν στηχορήγηση νόμιμης απαλλαγής του μαθητή, πάντοτε εντός των προβλεπόμενων χρονικώνορίων.

Η προσυπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον διδάσκοντα είναιαπαραίτητη, ώστε να ενημερώνεται για τους μαθητές που θα έχει στην τάξη του στις ώρεςτου μαθήματος των Θρησκευτικών.Οι μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν έχουνδικαίωμα παραμονής στην τάξη τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος τωνΘρησκευτικών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός τουσχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με ταδιαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από ΥπεύθυνηΔήλωση του ν.1599/1986, του ίδιου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή και των δύο γονέωντου (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι ΧριστιανόςΟρθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναιυποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί.Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί ηυπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα.

Εφόσον χορηγηθεί απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών για τους ανωτέρωλόγους, στο πεδίο «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» του Ατομικού Δελτίου μαθητή και του ΑπολυτήριουΤίτλου, δε θα συμπληρώνεται ένδειξη που να είναι αντίθετη με το περιεχόμενο τηςΥπεύθυνης Δήλωσης που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της απαλλαγής, για το οποίο θαενημερώνεται και ενυπόγραφα ο/οι υποβάλλων/οντες την Υπεύθυνη Δήλωση.Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν πουπροβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών από μαθήματα (π.δ. 201/1998, π.δ.104/1979 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα).Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο τηςυπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή τουσχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίουέως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο τωνΔιδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και της υπ ́αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β ́ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατάπερίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές,συντάσσοντας σχετική πράξη (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιαςτάξης, ευέλικτη ζώνη, βιωματικές δράσεις, ερευνητική εργασία κ.α.). Σε περίπτωση που ησυγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούνεκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων.Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικόέτος με την ίδια διαδικασία.